Doelen

Waarom bestaan wij.

De Stichting Huurders Leystromen heeft ten doel het – in het kader van de volkshuisvesting – behartigen van de belangen van Huurders, huurdersorganisaties en/of bewonerscommissies alsook vertegenwoordigers van huurders van complexen in beheer bij en/of eigendom van Woonstichting Leystromen.

Om onze doelen te bereiken handelen we vanuit onze 15 uitgangspunten die u hieronder kunt lezen.

Wilt u als huurder en/of vanuit uw expertise een bijdrage leveren aan de invulling van onze 15 uitgangspunten, neem dan contact met ons, Huurders Leystromen op.

 

Onze 15 uitgangspunten

Door het behartigen van de belangen van de huurders van huurwoningen van Woonstichting Leystromen voor zover die het complex- en of wijkniveau overstijgen als er een bewonerscommissie actief is.

Door op gemeentelijk niveau behartigen en verwoorden van belangen van de huurdersorganisaties, bewonerscommissies en de huurders op het gebied van wonen en woonomgeving in de ruimste zin van het woord.

Door het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van gemeenten en andere organen met betrekking tot herstructureringplannen voor wat betreft woningen van Woonstiching Leystromen in het werkgebied van de woonstichting.

Door het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van de huurders ten behoeve van de huurders.

Door te participeren in het tot stand komen van gemeentelijk en regionaal volkshuisvestigingsbeleid en de uitvoering daarvan.

Door het voeren van overleg met Woonstichting Leystromen over het door haar te voeren beleid.

Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan Woonstichting Leystromen over alle overige zaken, die de belangen van huurders van Woonstichting Leystromen in het werkgebied betreffen.

Door het bevorderen van de relatie tussen de huurder en verhuurder. 

Door voorlichting te geven aan huurders, bewonerscommissies en andere organen over onderwerpen op het terrein van de stichting Huurders Leystromen.

Door het vergroten van de betrokkenheid van de huurders bij het woningbeheer en het beheer van de woonomgeving.

Door huurders te vertegenwoordigen in lokale, regionale en landelijke huurders- en consumentenorganisaties.

Door het ondersteunen en eventueel oprichten van bewonerscommissies binnen het complexen en/of wijken binnen het werkterrein van Stichting Huurders Leystromen.

Door samen te werken met ander organisaties en instellingen op lokaal, regionaal en eventueel landelijk niveau op het terrein van volkshuisvesting.

Door het oprichten en/of ondersteunen van werkgroepen op het werkterrein van Stichting Huurders Leystromen.

Door het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet op het overleg, huurders – verhuurders (Whov) en aanverwante regelgeving.

Hoe zit de nederlandse sociale huurmarkt eruit. Uitgelegd door RTL Z.