Zoals u ongetwijfeld weet heeft de bestuurder van Woonstichting Leystromen al sinds haar aantreden getracht om de officiële en wettelijke inbreng vanuit de huurder te ondermijnen. Zij heeft niet alleen eenzijdig de communicatie met de huurdersorganisatie beëindigd maar ook getracht de inspraak van bewonerscommissies en individuele huurders te ondermijnen. Dit machtsvertoon en het niet dulden van tegenwicht is in januari 2023 geëscaleerd in het eenzijdig opzeggen van de samenwerking met Stichting Huurders Leystromen.

Al die tijd heeft S.H.L. in de luwte getracht met o.a de Nederlandse Woonbond de dialoog weer op gang te brengen met de bestuurder in het belang van alle huurders. Helaas hebben al deze acties niet geleidt tot enig resultaat. Het verstarren en dus onprofessioneel gedrag van de bestuurder heeft ons genoodzaakt om mevrouw Dubbeldam nogmaals een brief te sturen maar tevens bij diverse autoriteiten het onprofessioneel gedrag onder de aandacht te brengen. Waarom wij dat doen, omdat wij als huurdersvertegenwoordigers maar ook als individuele huurders ons ongerust maken over de gang van zaken en we willen voorkomen dat Leystromen het nieuwe Vestia verhaal wordt.

—————————————

Brief:

Geachte Mevrouw Dubbeldam,

Met ongeloof heeft het bestuur van Stichting Huurders Leystromen (verder SHL te noemen) uit de notulen van de raadsinformatieavond van 15 juni 2023 van de gemeente Gilze en Rijen kunnen opmaken dat u, zonder onze aanwezigheid, de gespreksdeelnemers heeft verteld dat onze organisatie niet voldoet aan de wet. U kunt deze en andere naar smaad riekende opmerking op geen enkele manier waarmaken en weigert hierover een dialoog aan te gaan. Met uw negatieve uitlatingen ondermijnt u bovendien de ontwikkeling van onze jonge stichting, die binnen de onder woningcorporatie Leystromen (verder te noemen Leystromen) vallende gemeenten en de huurders van Leystromen een zo groot mogelijk draagvlak probeert te realiseren.

Wij informeren u via deze brief over onze visie op hoe een en ander is verlopen, wat wij hebben ondernomen en hoe wij zijn tegengewerkt door u, als bestuurder van Leystromen.

Waardoor deze tunnelvisie bij u als professioneel bestuurder is ontstaan is ons onbekend. We kunnen stellen dat sinds u benoeming u stelselmatig het gesprek met SHL heeft geweigerd, geminimaliseerd en geblokkeerd. Het vermoeden is dan ook dat u vanaf uw komst stelselmatig en bewust heeft gestuurd op het voorkomen, het verminderen als ook het ondermijnen van een sterke huurdersorganisatie.

Om uw geheugen op te frissen schets ik namens SHL graag enkele gebeurtenissen sinds uw benoeming:

Niemand kon vermoeden dat in het jaar van de start van Stichting Huurders Leystromen, Nederland te maken kreeg met diverse beperkende maatregelen rondom Covid-19 virus, het vertrek van de bestuurders dhr. Marx (waarmee we jaren in goede harmonie hebben samengewerkt), een interim bestuurder die het contact met de huurdersorganisatie beperkte en een jaar waarin Leystromen geen enkele financiële ruimte beschikbaar stelde voor de opstart van SHL. Ondanks deze gehele situatie hebben we in 2020 getracht om maximaal te functioneren.

Aan het eind van 2020 was er een eerste digitale sessie, waarin het bestuur van SHL, diverse huurders, enkele medewerkers van Woonstichting Leystromen en het interim-bestuur bijeen zaten om te kijken hoe de huurdersorganisatie kon gaan groeien. In deze sessie werd medegedeeld dat u de nieuwe bestuurder was en trok de interim bestuurder zich terug. Een opmerkelijke bijeenkomst omdat alle aanwezigen met een ander doel c.q. mindset waren ingelogd. 

In januari 2021 hebben we als SHL, op verzoek van Leystromen meegewerkt aan een project om met elkaar en diverse huurders, te verkennen welke manieren van huurdersparticipatie er mogelijk zouden zijn. Voor de begeleiding van dit traject zijn een aantal externe bedrijven uitgenodigd, opvallend is dat alle door de huurdersorganisatie voorgestelde externe partijen, zoals bijvoorbeeld De Nieuwe Wind, direct werden afgewezen door de aanwezige medewerkers van Leystromen en u zelf. Toen na een stemronde de meerderheid koos voor één van de door u voorgestelde deelnemende partijen, waarvoor uzelf geen voorkeur had, besloot u als bestuurder dat er een nieuwe stemronde moest komen. Toen er vanuit de huurders een vraag kwam over de te volgen procedure na de opstart van de nieuwe huurdersparticipatie, heeft u deze vraag direct omgebogen naar een vertrouwensbreuk en gaf u aan dat huurders in uw ogen “moppertjes” zijn. Ondanks dat u diverse keren bent gewezen op het bestaan van SHL heeft u permanent geweigerd om SHL te erkennen in uw jaarverslag over 2020.

Na de moeizame start van de gezamenlijke aftasting van participatievormen van huurders hebben we diverse mogelijkheden verkend, opvallend was dat alle vormen waarover Leystromen enthousiast was, geen fundament hadden dat gebouwd is op de Wet Overleg Huurder Verhuurder. Daarnaast kunnen we achteraf vaststellen dat er steeds meer medewerkers van Leystromen aan het overleg werden toegevoegd, steeds meer huurders zich terugtrokken en bestuursleden van SHL meer en meer beperkt werden om hun mening te laten horen. Ook was er geen overleg met de huurders en/of SHL om de data van overleg te bepalen en werd vanuit Leystromen diverse keren het overleg met weken verschoven. In één van de laatste overleggen, waarin wederom getracht werd om bestuursleden van SHL het woord te ontnemen, gaf medewerkers M. Duijf namens Leystromen aan dat alle financiële middelen zouden worden ingetrokken als we het plan/visie achter SHL zouden bespreken met de groep. Dit was voor de aanwezige huurders de druppel in het proces van stageneren en monddood maken van huurders en de huurders besloten dan ook om een separaat overleg te starten waarin diverse zaken vanuit het huurders perspectief werd besproken en doorgrond. Dit resulteerde erin dat diverse huurders zich hebben aangemeld als bestuurslid van SHL  en dat we bij de eerstvolgende formele bijeenkomst aan u hebben kenbaar gemaakt dat de betrokken huurders niet verder wilden met de verkennende fase maar SHL als een goede basis zagen voor de voortgang van de belangenbehartiging van huurdersbelangen in het algemeen. Na de mondelinge bekendmaking heeft u ons officieel erkend als huurdersorganisatie, een mooie geste maar zoals al eerder vermeld had en heeft de bestuurder dhr. Marx de drie huurdersorganisaties gemotiveerd en zijn bijdrage geleverd om tot de Stichting Huurders Leystromen te komen. 

U heeft stelselmatig onze begrotingsvoorstellen naast u neergelegd en aan ons opgelegd dat we slechts € 0,85 per verhuureenheid per kwartaal betaald zouden krijgen. Daarnaast zouden we diverse zaken in natura zouden ontvangen. Opgemerkt moet worden dat Woonstichting Leystromen elke kwartaal betaling te laat en pas na vele verzoeken overmaakte. Alle ondersteuning in natura, zoals een printer, cartridges, laptops, een telefoon, enveloppen en postzegels zijn (ondanks vele verzoeken vanuit onze kant) in het afgelopen jaar nooit geleverd. Ook ons verzoek om vanuit Leystromen een e-mail, om ons bestaan kenbaar te maken bij de huurders, naar de bij u bekende e-mailadressen van huurders te sturen werd categorisch geweigerd. Een opgevraagde lijst van postcode en huisnummers van de verhuureenheden werd, met maanden van vertraging, uiteindelijk aangeleverd. Door dit gedrag kunnen we stellen dat Leystromen van meet af aan alles in het werk heeft gesteld om de groei en ontwikkeling van SHL te bemoeilijken, als ook opzettelijk te hinderen.

Ondanks alle tegenwerkingen en het beschikbaar hebben van zeer beperkte middelen heeft SHL zich toch maximaal ingezet om huurders in het grote werkgebied te bereiken. Met veel moeite hebben we een papieren versie van het magazine “De Huurder” uitgegeven en via PostNL verspreid onder alle 9.600 huurders in het werkgebied. In dit informatieblad nodigden we alle huurders uit om zich actief in te zetten voor SHL, in welke rol dan ook. Omdat wij grote waarde hechten aan een goed contact met de achterban zijn in deze uitgave een vragenformulier, een telefoonnummer en mailadres opgenomen. Ondanks dat we geen budget hebben gehad om vaker een uitgave uit te brengen, hebben we een goede respons gehad op onze uitgave waardoor er werkgroepen zijn ontstaan in Gilze-Rijen, Oisterwijk-Moergestel en Hilvarenbeek en er in Goirle verkennende gespreken plaats hebben gevonden.

Naast het magazine heeft SHL een website ontwikkeld waarin huurders van Leystromen o.a. worden geïnformeerd en aangespoord een steentje bij te dragen aan een sterke huurdersbelangenorganisatie en kunnen huurders ons vinden via ons telefoonnummer en op de sociale media, zoals Facebook. Daarnaast hebben we via de diverse dagbladen en lokale huis-aan-huis bladen het bestaan van SHL onder de aandacht gebracht.

Rekening houdend met alle maatregelen rondom Covid-19 en risicomijdend handelen en het beperkende budget, hebben we als SHL meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor bewonerscommissies en huurders. Daarnaast heeft er ook een bewonerscommissie bijeenkomst en een jaarvergadering plaatsgevonden, waarin alle huurders zich ook konden voordragen als vrijwilliger in de verschillende rollen, zoals bestuurslid, commissielid of projectgroepslid bij SHL. Hiervoor hebben zich enkele huurders zich daadwerkelijk beschikbaar gesteld 

SHL was zowel telefonisch, per post (inclusief gratis antwoordnummer) per mail en/of via een videogesprek bereikbaar voor alle huurders van Leystomen. In totaal hebben we, in de afgelopen periode van juli 2021 tot heden, zo’n 1.500 huurders te woord gestaan en geluisterd naar hun knelpunten en adviezen gegeven om knelpunten op te lossen. Veelal waren dit huurders die zich niet gehoord voelden door hun verhuurder.

Ondanks eerdere toezeggingen heeft u geweigerd om extra geld beschikbaar te stellen voor een lidmaatschap van SHL bij de Nederlandse Woonbond. Gelukkig hebben we binnen het beperkte budget en door gesprekken met de Nederlandse Woonbond in 2022 het lidmaatschap toch gerealiseerd. Hierdoor hebben we alle vrijwilligers toegang kunnen geven tot het vergroten van kennis en inzicht. Ook hebben we diverse keren gebruik kunnen maken van ondersteuning door de Nederlandse Woonbond. Het extreem lage budget maakte het ook onmogelijk om grote bijeenkomsten te organiseren voor alle huurders in het werkgebied. Wij konden hierdoor telkens slechts kleinere groepen verwelkomen.

U heeft het contact tussen medewerkers(beleidmakers) en SHL beperkt door eenzijdig één contactpersoon aan te stellen en deze contactpersoon, voor ons gevoel onder curatele te zetten, door een jurist van een extern bedrijf toe te voegen aan het overleg. Dit is naast onnodig kosten verhogend een verstoring in de relatie en gesprekken. Ook dit is een onbegrijpelijk actie, omdat sinds 1993 de verschillende huurdersorganisaties een prettige samenwerking hebben gehad met Leystromen en haar rechtsvoorgangers. U heeft bij aanvang aangegeven dat de contactpersoon 100 uur per jaar beschikbaar zou zijn voor SHL, helaas bleek dit een loze belofte. Het overleg werd beperkt tot 1,5 tot 2 uur per twee maanden, waarvan enkele bijeenkomsten ook nog vanuit Leystromen werden geannuleerd. In totaal hebben we in heel 2022 zo’n 12 uur met Leystromen gesproken, waarvan slechts de helft effectief was door de onderbrekingen door de jurist. Ook de vele verzoeken om notulen te maken van de bijeenkomsten werden stelselmatig geweigerd. Daarnaast heeft u eenzijdig een communicatieverbod opgelegd aan SHL om u als bestuurder rechtstreeks te benaderen. Dit heeft als resultaat gehad dat er in 2022 géén officieel moment is geweest waarin u in overleg bent getreden met uw huurdersorganisatie. Opvallend was dat u wel tijdens een overleg over de prestatieafspraken, openlijk SHL beschuldigde van het niet communiceren met haar. Ik begrijp dat het voor u pijnlijk was toen de vrijwilliger direct uw mail met het communicatieverbod op tafel legde. Het geluidsfragment dat hiervan bestaat zullen we hier maar niet invoegen.

Dit blijkt structureel een manier van werken met uw huurders, want ook bewonerscommissies (BC’s) worden niet gehoord en worden met kluitjes in riet gestuurd, externe expertise wordt geweigerd en van constructieve meedenkers bent u niet gediend. Deze BC’s  mogen niet onafhankelijke worden ondersteund zoals in de WOHV staat, zodat uw manier van communiceren met huurders dan ook op gespannen voet staat met de waarheid.

Sinds de oprichting van SHL in januari 2020 op verzoek van en naar het idee van de Hr. Marx (uw voorganger bij Leystromen) hebben onze vrijwilligers vele uren, gemiddeld 40 uur per maand, besteed aan de prestatieafspraken en andere werkzaamheden ten behoeve van de huurders. Ook in 2022 is er veel werk verzet door deze vrijwilligers, toch heeft u besloten om voor de helft van alle gemeenten waarin u als verhuurder actief bent, de ondertekening van de prestatieafspraken niet te laten plaatsvinden voor eind december 2022. Begin 2023 heeft u alle opmerkingen en veranderingen die vanuit SHL zijn gemaakt en opgenomen in het document, laten verwijderen én heeft u SHL niet meer uitgenodigd voor de ondertekening. De reden waarom u onze inbreng heeft laten verwijderen en ons geweigerd heeft voor de ondertekening is ons onbekend, maar lijkt onzes inziens de schijn van fraude en onprofessioneel gedrag ten toon te spreiden, dat is ook al omdat u ook tijdens de besprekingen rondom de prestatieafspraken geen signaal heeft afgegeven en besproken heeft wat er niet zou kunnen. Tijdens een commissievergadering van één van de betrokken gemeenten gaf de betrokken wethouder van een ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) toe dat hij graag scherpere afspraken wilde maken, maar dat dit niet bespreekbaar was met Leystromen.  Op vragen waarom hij zich niet heeft ingezet om alle partijen om tafel te brengen, gaf hij als reden dat hij de druk en afhankelijkheid voelde van Leystromen om SHL uit te sluiten!

Ook werd onze inbreng structureel genegeerd zoals bij: het wezen beleid, het verzoek om inzage in relevante stukken, het advies om uw service kosten voor complexen te verhogen vanaf juli 2022 i.v.m. de enorme hoge energiekosten. Dat heeft als gevolg voor de huurders in appartement complexen dat zij zullen moeten gaan bijbetalen voor de energiekosten. De bewoners van gebouwen met wko-installaties moeten vele duizenden euro’s bijbetalen zonder enige onderbouwing en een begrijpelijke uitleg. Ook ons advies op het sociaal plan voor sloop en renovatie is van tafel geveegd en zonder onze raadgevingen doorgevoerd. Het ontbreken van het tijdig en juist informeren van huurders, zodat er geen ruis op de lijn komt, of uw zorgplicht nakomen m.b.t. veiligheid. Door bij huizen die gerenoveerd worden geen noodstop te plaatsen in de mechanische ventilatie, waar bij een NL Alert gevraagd wordt deze uit te zetten. U verzaakt uw zorgplicht bij eventuele rampen.

Onze adviezen werden geheel genegeerd. Het vervangen van een bijna geheel managementteam, zonder deze aan ons voor stellen is ook zo’n voorbeeld van het niet communiceren en transparant zijn van Leystromen. Ook baren de vele wisselingen op personeelsgebied bij Leystromen ons zorgen. 

De samenwerking tussen Leystromen en SHL verloopt moeizaam. Wij hebben in 2022 ingestemd dat bureau Van Nimwegen een programma zou maken om hierin verbetering aan te brengen. Op ons verzoek heeft u toegestemd dat een vertegenwoordiger van de Nederlandse Woonbond zou aansluiten, om zo met twee vertrouwde partijen het programma te gaan uitvoeren. Helaas is het ondanks onze bereidheid, nooit tot een start van dit programma gekomen. Vanuit onze contactpersoon bij de Nederlandse Woonbond hebben wij begrepen dat Leystromen geen start wilde maken met het programma, ondanks dat dit door deze contactpersoon van de Nederlandse Woonbond meerdere malen is voorgesteld.

In 2022 hebben wij de problemen die wij als huurdersvertegenwoordiging ervaren besproken met beide voordrachtcommissarissen van Leystromen. Zij hebben aan ons teruggekoppeld dat zij dit binnen de Raad van Commissarissen en met u als bestuurder hebben besproken en dat u zich niet herkende in de geschetste situatie van een communicatieverbod en dergelijke. Volgens de Raad van Commissarissen was de conclusie dan ook, dat er dus juist een communicatieprobleem is en zij gaven aan met u besproken hebben dat u hierin stappen zou ondernemen om de relatie en communicatie met elkaar te herstellen. Helaas blijkt na 11 maanden dat u nog geen enkele poging heeft ondernomen om aan het verzoek van de Raad van Commissarissen te voldoen. Het is voor ons onbegrijpelijk hoe het mogelijk is dat een professionele bestuurder zo standvastig blijft in haar weigering om een goede relatie op te bouwen met de huurdersvertegenwoordiging. Ditzelfde advies is ook weergegeven in het visitatierapport, wat u ook naast u neer heeft gelegd. Wederom geeft u aan zich hier niet in te herkennen en blijft het onbespreekbaar. 

Uiteraard, zullen wij als vrijwilligersorganisatie punten ter verbetering hebben en zou u als bestuurder mogelijk zaken anders willen zien. Maar veranderingen kunnen alleen maar in gang worden gezet door dialoog. Wij hebben diverse pogingen ondernomen maar als goed bedoelende amateurs kunnen wij weinig als de professionele bestuurder bewust geen gesprek wil en alle ondersteuning tot ver onder het toereikende niveau brengt. 

Wij vernemen in de media en uit diverse organisaties dat u onjuiste argumenten gebruikt om het eenzijdig opzeggen van de samenwerking met het bestuur van Stichting Huurders Leystromen bij andere partijen goed te praten. Dit in het openbaar uiten van onjuistheden begint te lijken op het bewust verspreiden van laster, met als doel een organisatie te ondermijnen en de bestuurders (vrijwilligers) te schaden. Ook het feit dat actieve huurders juridische brieven ontvangen vanuit Woonstichting Leystromen, waarin u tussen de regels door duidelijk maakt dat men beter kan stoppen met de activiteiten op straffe van een huisuitzetting, is in onze ogen op zijn minst onbehoorlijk gedrag van een bestuurder van een wooncorporatie. Waarom? is en blijft een vraag, maar het heeft in elk geval alle schijn van machtsmisbruik. 

Wij hebben tot op heden het dispuut niet openlijk in de media, bijeenkomsten met huurders of eigen kanalen verspreidt, gedeeld of besproken. Daarentegen hebben wij diverse malen, per brief, via de Raad van Commissarissen en de zes gemeenten, een open brief in de media en via de Nederlandse Woonbond gevraagd om het gesprek aan te gaan. U heeft dit als professioneel bestuurder, die toch over diverse skills dient te beschikken, tot op heden geweigerd.

Uw tegenwerking duurt nu al ruim 2,5 jaar en u zet bewoners bij renovatie of verduurzaming onder druk door onvolledige informatie te delen of te huurders laten ondertekenen door te schermen met mooiere beloften dan dat er uiteindelijk wordt uitgevoerd, u zet gemeenten onder druk om niet met ons in gesprek te gaan over de prestatieafspraken, u verspreidt onwaarheden over onze organisatie de vrijwilligers en bestuursleden. U zet actieve vrijwilligers onder druk. 

Omdat elke handreiking die wij tot nu gedaan hebben geen effect heeft, zijn wij genoodzaakt om het wangedrag als professional en machtsmisbruik dat u als bestuurder aan het voetlicht brengt te melden. Wij als huurdersorganisatie maken ons grote zorgen dat door uw gedrag er binnen Leystromen een (werk)cultuur en situatie wordt gecreëerd die vergelijkbaar is met de wooncorporaties die in de afgelopen jaren in de problemen zijn geraakt zoals Vestia, WSG en andere. Zorgen over het feit dat door uw onprofessionele en afstandelijke houding de belangen van huurders terzijde worden geschoven. Zorgen dat uw persoonlijke belangen boven de belangen van de volkshuisvesting staan. 

Daarom zijn wij op dit moment genoodzaakt om onze bezorgdheid over Woonstichting Leystromen en het handelen van u als bestuurder te melden bij: 

  1. De Inspectieraad binnenlandse zaken, 
  2. Demissionair Minister De Jonge, ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
  3. De Autoriteit woningcorporaties,
  4. De Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet (Commissie Niederer).

Deze brief wordt als bijlage toegevoegd bij de brieven aan bovengenoemde instanties. Ook zullen we nu de media de openheid van zaken geven, zoals deze al enige tijd door hen aan ons wordt gevraagd. 

Namens Stichting Huurders Leystromen,