H.B.V.H.

Covid-19.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek zou tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering het voorstel doen om alle activiteiten onder te brengen bij S.H.L. en daarna zichzelf op te heffen. Door de maatregelen met betrekking het Corona-virus kon de vergadering geen doorgang vinden. 

ALV H.B.V.H.

Het is door de maatregelen en de richtlijnen van de RIVM op dit moment niet mogelijk om een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven voor 1 september 2020.

Het is op dit moment ook onduidelijk of het mogelijk en/of verstandig is vrij snel na 1 september een ALV te organiseren.

  • Een groot deel van onze leden behoort tot de risico leeftijdsgroep.

  • Een bijeenkomst met ruim 200 leden met een veilige onderlinge afstand van 1,5 mtr is zo goed als onmogelijk in de beschikbare lokale accomodaties.

Zodra we meer weten over wat er mogelijk zal zijn in de nabije toekomst zal het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek een verantwoorde beslissing nemen over te nog te houden Algemene Ledenvergadering, ook bekijkt het bestuur of een digitale raadpleging onder haar leden tot de mogelijkheden behoort.

 

Activiteiten H.B.V.H.

Voor het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek is het waarborgen van het behartigen van de belangen van de huurders in het algemeen in van haar leden in het bijzonder van essentieël belang.

Gezien de opstart van Stichting Huurders Leystromen, het plotseling stoppen van Huurdersvereniging Oisterwijk was het niet in voldoende mate mogelijk om de belangen van huurders optimaal te waarborgen. Om die reden heeft het bestuur dan ook besloten, mede gezien de bijzondere omstandigheden die Covid-19 met zich meebrengt, om al haar activiteiten reeds onder te brengen bij Stichting Huurders Leystromen.

Het bestuur heeft deze beslissing genomen om reden dat zij van mening zijn dat er voor onze achterban weinig tot niets veranderd.

Wat veranderd er niet:

  • De lokale belangenbehartiging in Hilvarenbeek blijft hetzelfde als voorheen.
  • De algemene belangenbehartiging (niet lokale zaken) worden ook onveranderd voortgezet worden door het S.H.L., voorheen werden de zaken besproken en beoordeeld in het Huurders Overleg Platform.
  • Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek blijft bestaan tot het moment dat de leden geraadpleegd zijn en hun akkoord hebben gegeven voor de definitieve ontmanteling.

Wat veranderd er wel:

  • De website van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek (HurenHilvarenbeek.nl) komt te vervallen en bezoekers worden doorgeleidt naar de site van Stichting Huurders Leystromen (HuurdersLeystromen.nl).
  • Voor huurders wordt de bereikbaarheid van de belangenbehartiging vergroot, middels digitale formulieren maar ook door een digitaal spreekuur.
  • Adviezen & aanbevelingen vanuit Stichting Huurders Leystromen krijgen meer draagkracht door vergroting achterban.
  • Contibutie H.B.V.H. leden wordt per 1-1-2020 stopgezet.

Het voltalige bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek heeft zitting in het bestuur van de Stichting Huurders Leystromen en blijft tevens aan als bestuurslid van de H.B.V.H.

Het bestuur van de H.B.V.H. benadrukt dat de vereniging H.B.V.H. blijft bestaan, tot de leden van de vereniging tijdens de komende Algemene Ledenvergadering hierover hebben kunnen stemmen.

Heeft u als lid van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek een vraag omtrent bovenstaande maatregelen, neem dan contact op via het vragen formulier op deze site.

Het bestuur H.B.V.H.

Impressie verkiezing bewonerscommissie van het jaar.